Regulamin serwisu

 09.05.2022 r.

§1 – Definicje

Organizator – organizatorem internetowych kursów języków) obcych firma Professional English School, ul. Jabłońskiego 12, 35-068 Rzeszów, NIP: 7921914661, zwana w dalszej części niniejszego regulaminu jako “Szkoła”.

Uczeń – osoba fizyczna lub osoba fizyczna wskazana przez osobę prawną, która opłaciła kurs.

Cennik – zestawienie cen na stronie https://professionalenglish.com.pl/cennik w zakładkach „Kursy językowe” oraz „Opcje dodatkowe” określa ceny wybranych pakietów i zawiera opłaty za pojedynczą lekcję o czasie trwania 45 minut. Cennikiem obowiązującym jest cennik szczegółowy, zawierający ceny wszystkich dostępnych pakietów, który przesyłany jest przed podjęciem decyzji o zapisie na kurs.

Biuro Obsługi Klienta (BOK) – ogół infrastruktury służącej do komunikacji z Uczniem. Kontakt z BOK możliwy jest za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na stronie https://professionalenglish.com.pl/kontakt/, telefonicznie lub mailowo.

 §2. Zakres świadczonych usług i organizacja zajęć

Pkt.1 Professional English School prowadzi kursy językowe odbywające się w formie indywidualnej lub grupowej.

Pkt.2 Nauka odbywa się w formie zajęć prowadzonych przez lektora, które realizowane są stacjonarnie pod adresem: ul. Jabłońskiego 12, 35-068 Rzeszów lub za pośrednictwem sieci Internet.

Pkt.3. Zajęcia rozpoczynają się, gdy lektor w umówionym czasie zainicjuje połączenie internetowe z Uczniem.

Pkt.4 Czas trwania jednostki lekcyjnej wynosi 45, 50 lub 60 minut
w zależności od wybranego przez Ucznia rodzaju kursu.

§3 Opłaty i płatności

Pkt.1 Płatności dokonuje się przelewem bankowym, kartą kredytową lub za pośrednictwem elektronicznych metod płatności.

Pkt.2 Cena jednej jednostki lekcyjnej uzależniona jest od wybranego pakietu i określona jest w Cenniku.

Pkt.3 Minimalna ilość lekcji w ciągu miesiąca wynosi 4.

Pkt.4 Warunkiem rozpoczęcia kursu jest opłacenie pakietu przed pierwszą lekcją.

§4. Wymagania techniczne

Pkt.1 Aby uczestniczyć w kursie, Uczeń zobowiązany jest posiadać:
a.) Komputer z wymaganiami minimalnymi określonymi na stronie https://docs.microsoft.com/pl-pl/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app).

b.) Słuchawki stereofoniczne z mikrofonem,

c.) Przeglądarkę internetową Microsoft Edge, Googe Chrome, Sfari w aktualnej wersji.
d.) Szerokopasmowe łącze internetowe.
e.) Konto w usłudze Microsoft Teams (w przypadku braku własnego konta MS Teams Szkoła może bezpłatnie założyć konto dla kursanta)

Pkt.2. Instalacja komunikatora MS Teams, inne czynności niezbędne do nawiązania kontaktu z lektorem winny nastąpić przed pierwszymi zaplanowanymi zajęciami.

§5. Materiały dydaktyczne

Pkt.1  W razie zaistnienia takiej potrzeby, Uczeń na własny koszt dokonuje zakupu wskazanego przez lektora zestawu podręczników.

Pkt.2 Pozostałe materiały dostarczane są przez Szkołę bezpłatnie.

§6. Terminy zajęć

Pkt.1 Terminy zajęć ustalane są z Biurem Obsługi Klienta przed rozpoczęciem kursu. Są one niezmienne z wyjątkami opisanymi w punktach 5.3 i 6

Pkt.2 Spóźnienia:

a.) Spóźnienie ucznia – czas spóźnienia odliczany jest od czasu trwania zajęć. Jeżeli lektor dzwoniąc do Ucznia pod podany adres komunikatora nie zastanie go w ciągu piętnastu minut po umówionej godzinie, lekcje uznaje się za przeprowadzoną. Jeżeli lektor w ciągu pierwszych piętnastu minut po umówionej godzinie zajęć zostanie powiadomiony o spóźnieniu Ucznia, oczekiwał będzie na kontakt z jego strony do końca czasu zaplanowanego na zajęcia.

b.) Spóźnienie lektora – czas ewentualnego spóźnienia lektora nie jest doliczany do czasu zajęć. Cena jednostkowa za zajęcia podlega wówczas proporcjonalnemu pomniejszeniu o czas spóźnienia lektora. Jeżeli lektor nie powiadomi Ucznia o zaistniałym spóźnieniu w ciągu pierwszych piętnastu minut po wyznaczonym terminie zajęć Uczniowi przysługuje ponadto prawo do dodatkowej, darmowej lekcji.  Uczeń zobligowany jest natychmiastowo, telefonicznie powiadomić Biuro Obsługi Klienta o nieobecności lektora.

Pkt.3 W trakcie trwania kursu Uczeń może ubiegać się o stałą zmianę rozkładu zajęć. Możliwość taka przysługuje mu nie częściej niż raz w miesiącu. Uczeń powinien powiadomić o chęci zmiany najpóźniej na 7 dni przed dniem poprzedzającym datę zmiany. Zgoda na zmianę czasu zajęć uzależniona jest od dostępności lektora.

§7. Odwoływanie zajęć

Pkt.1  Uczeń ma prawo odwołać zajęcia nie więcej niż jeden raz w miesiącu. Odwołanie lekcji odbywających się po godzinie 14:00 winno nastąpić najpóźniej na 5 godzin przed planowym terminem ich rozpoczęcia, a odwołanie lekcji odbywających się do godziny 14:00 winno nastąpić do godziny 21:00 dnia poprzedzającego lekcję.

Pkt.2  O odwołaniu lekcji Uczeń informuje Biuro Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego, drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku zajęć odbywających się w weekendy o odwołaniu zajęć należy poinformować Biuro Obsługi Klienta wyłącznie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub drogą mailową do piątku poprzedzającego dany weekend do godziny 19:30, przy czym wymagane jest wysłanie kopii wiadomości na adres email lektora prowadzącego zajęcia.

Pkt.3 Odwołana lekcja przeprowadzona zostanie po zrealizowaniu wszystkich lekcji w pakiecie, zgodnie z rozkładem zajęć Ucznia.

Pkt.4 Niedopełnienie powyżej opisanych wymogów informowania o odwoływaniu zajęć będzie skutkowało uznaniem lekcji za odbytą.

Pkt.5 Odwołanie zajęć może nastąpić także z inicjatywy lektora, o czym Uczeń zostanie poinformowany przez BOK. Odwołana lekcja zostanie przeprowadzona po zrealizowaniu wszystkich lekcji w pakiecie, zgodnie
z rozkładem zajęć Ucznia. W przypadku drugiego i kolejnego w miesiącu odwołania zajęć przez lektora, Uczeń nabywa prawo do ubiegania się
o rekompensatę pieniężną za odwołaną lekcję w kwocie 25 zł, która to zostanie odjęta od kwoty płatności za kolejny pakiet zajęć. W celu otrzymania rekompensaty Uczeń winien przesłać do BOK pisemny wniosek (poprzez wiadomość email lub za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na stronie https://professionalenglish.com.pl/kontakt/) zawierający następujące informacje: (a) imię
i nazwisko Ucznia (b) datę i godzinę, o której odwołana lekcja miała się odbyć.

§8. Przekładanie zajęć

Pkt.1 Uczeń realizujący naukę w trybie Pakietu Optymalnego lub Pakietu Semestralnego ma prawo do przełożenia zaplanowanej lekcji nie więcej niż jeden raz w miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 7.2. O przełożeniu należy poinformować BOK na zasadach i terminach wskazanych w punkcie 6.1 i 6.2.

Pkt.2 Uczeń może skorzystać z możliwości zamiany opisanego w punkcie 6 uprawnienia do odwołania zajęć na prawo do przełożenia zajęć. Wówczas z przełożenia zajęć skorzystać można dwukrotnie przy jednoczesnej utracie możliwości odwołania zajęć.

Pkt.3 Przełożona lekcja winna być odrobiona w terminie dodatkowym (innym niż wynikający z rozkładu zajęć) przypadającym w ciągu 14 dni od zaplanowanej lekcji, a w przypadku przełożenia ostatniej lekcji w pakiecie – w ciągu 14 dni od ostatniej zaplanowanej lekcji. Brak odrobienia lekcji w dodatkowym terminie skutkował będzie uznaniem jej za odbytą.

Pkt.4 W przypadku, gdy przełożona lekcja nie może być przeprowadzona
w wyznaczonym terminie z przyczyn leżących po stronie lektora lub gdy Uczeń nie akceptuje żadnego z dostępnych terminów lektora prowadzącego istnieje możliwość odrobienia lekcji z innym lektorem, wyznaczonym przez Biuro Obsługi Klienta.

Pkt.5 Przełożenie zajęć może nastąpić także z inicjatywy lektora. W przypadku niemożliwości odbycia zajęć w terminie zaproponowanym przez lektora, zajęcia zostaną przeprowadzone zgodnie z rozkładem zajęć Ucznia z innym lektorem, wyznaczonym przez BOK. Jeżeli BOK nie będzie w stanie zapewnić zajęć z innym lektorem, lekcję należy traktować jak odwołaną zgodnie z pkt. 6.5.

§9. Rezygnacja z kursu

Pkt.1 Po ukończeniu wykupionego pakietu Uczeń ma prawo zrezygnować z kursu bez wcześniejszego wypowiedzenia.

Pkt.2 W trakcie trwania pakietu Uczeń ma prawo zrezygnować z kursu za wypowiedzeniem złożonym w dniu roboczym poprzedzającym zaplanowaną lekcję. Informacja o wypowiedzeniu winna być przesłana BOK za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w formie wiadomości email.

Pkt.3 W trakcie zawieszenia kursu uczeń ma prawo zrezygnować z kursu za wypowiedzeniem złożonym najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym ostatni dzień obowiązującego zawieszenia. Informacja o wypowiedzeniu winna być przesłana BOK za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w formie wiadomości email.

Pkt.4 Płatność za niewykorzystane zajęcia licząc od daty przerwania kursu, zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Ucznia. W przypadku transferu międzynarodowego kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty transferu.

Pkt.5 W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie trwania pakietu, cena za zajęcia przeprowadzone do czasu rezygnacji przeliczana jest wg ceny podstawowej.

Pkt.6 Szkoła zastrzega sobie prawo do rezygnacji z kursu bez zachowania okresu wypowiedzenia w sytuacjach nadzwyczajnych, w których dalsze prowadzenie kursu okaże się niemożliwe. Na zasadach opisanych w punkcie 8.4 Uczeń otrzyma zwrot opłaty w kwocie proporcjonalnej do ilości niewykorzystanych zajęć.

§10. Zawieszenie kursu

Pkt.1 W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, Uczeń może zawiesić opłacony kurs po uzgodnieniu tego faktu z Biurem Obsługi Klienta. Informacja o zawieszeniu winna być przekazana za pośrednictwem formularza kontaktowego, mailowo lub telefonicznie w dniu roboczym poprzedzającym zaplanowaną lekcję.

Pkt.2 Z zawieszenia kursu Uczeń może skorzystać maksymalnie 4 razy w ciągu roku kalendarzowego, przy czym jednorazowe zawieszenie może trwać nie mniej niż 7 dni i nie więcej niż 60 dni. Brak wznowienia kursu po upływie 60 dni zawieszenia poczytywany będzie jako rezygnacja z kursu.

Pkt.3 W przypadku zawieszenia kursu na okres przekraczający 14 dni Szkoła nie gwarantuje jego kontynuacji z udziałem lektora prowadzącego kurs przed zawieszeniem.

Pkt.4 Jeżeli po okresie zawieszenia kursu Uczeń rezygnuje z kursu i jednocześnie posiada wykupione a niewykorzystane lekcje, opłata za niewykorzystane lekcje nie podlega zwrotowi.

§11. Zajęcia w dni ustawowo wolne od pracy

Pkt.1 W dni ustawowo wolne od pracy lekcje nie są prowadzone i należy traktować je jak odwołane, z zastrzeżeniem punktu poniżej.

Pkt.2 Lektor może zaproponować Uczniowi przeprowadzenie lekcji w dzień ustawowo wolny od pracy. Brak potwierdzenia ze strony Ucznia traktowane będzie jako odwołanie zajęć.

Pkt.3 Wiadomość zawierająca potwierdzenie odbycia lekcji przez Ucznia w dzień ustawowo wolny od pracy winna zostać wysłana za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres mailowy BOK nie później niż w dniu poprzedzającym planowaną lekcję. Ponadto, dla skutecznego potwierdzenia odbycia lekcji wymagane jest przesłanie kopii wiadomości na adres mailowy lektora.

§12. Zmiana pakietu

11.1 Uczeń w trakcie trwania kursu ma prawo do zmiany pakietu zajęć.

11.2 Zmiana opłaconego już pakietu na niższy, tj. zawierający mniejszą liczbę lekcji lub minut wiąże się z przeliczeniem ceny za godzinę lekcyjną według stawki wyliczonej zgodnie z cennikiem dla pakietu niższego.

§13. Zaświadczenia

Pkt.1 Szkoła wystawia nieodpłatnie certyfikat o ukończeniu kursu językowego po uprzednim przeprowadzeniu testu i uzyskaniu przez Ucznia wyniku pozytywnego.

§14. Sytuacje nadzwyczajne

Pkt.1 W wypadku wystąpienia po stronie Ucznia problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć lekcje uznaje się za odbytą.

Pkt.2 W wypadku wystąpienia po stronie Szkoły problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć, Uczeń ma prawo do otrzymania bezpłatnych godzin lekcyjnych w ilości równej zajęciom nieodbytym z przyczyn technicznych, leżących po stronie Szkoły.

13.3 W przypadku niemożności przeprowadzenia zajęć z powodu niewłaściwego działania komunikatora tj. z przyczyn niezależnych od lektora i Ucznia, lekcja zostaje uznana za odwołaną.

§15. Reklamacje

Pkt.1 Uczeń może złożyć reklamację w związku z działaniami Szkoły sprzecznymi
z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać:

  • imię, nazwisko, adres email oraz numer telefonu ucznia,
  • określenie reklamowanej usługi,
  • uzasadnienie.

Pkt.2 Reklamację należy zgłosić w terminie roku od wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

Pkt.3 Reklamację należy przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres mailowy Biura Obsługi Klienta.

Pkt.4 Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia wpływu na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku uwzględnienia reklamacji,
w zależności od zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, Szkoła może dokonać zwrotu uiszczonych przez Ucznia opłat, udzielić rabatów na zakup pakietów lub zapewnić dodatkowe, darmowe lekcje.

§16. Postanowienia dodatkowe

Pkt.1 Uczniowi przysługuje prawo do zmiany lektora na żądanie. W tym celu należy telefonicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poprzez email poinformować Biuro Obsługi Klienta.

Pkt.2 Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.

Pkt.3 Rozpoczynając kurs Uczeń wyraża zgodę na nagrywanie niektórych wybranych lekcji w celu kontroli jakości. Nagrania lekcji mogą być udostępnione Uczniowi na jego prośbę. W każdej chwili Uczeń ma prawo wycofać zgodę wysyłając wiadomość na adres BOK zawierającego imię
i nazwisko Ucznia oraz informacje o wycofaniu zgody na nagrywanie lekcji.

Pkt.4 Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z ustaleniami określonymi na stronie https://professionalenglish.com.pl/polityka-prywatnosci/

15.5 Wniesienie opłaty i/lub rozpoczęcie kursu stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

Przewiń do góry